Etoxazole and Hydrazinecarboxylicacid

Etoxazole and Hydrazinecarboxylicacid

Product name:Etoxazole·Hydrazinecarboxylicacid Mix WG Chemical name:2-(2,6-Difluorophenyl)-4-[4-(1,1-dimethylethyl)-2-ethoxyphenyl]-4,5-dihydrooxazole and [[4-[(dimethylamino)methyl]phenyl]methylene][4-(5-oxazolyl)phenyl]-,1,1-dimethylethyl ester CAS RN: [153233-91-1] [774237-31-9]

Chat Now